Revere Hotel, Boston, 2012

Revere Hotel, Boston, 2012
Designed by Amy Jakubowski, BBG BBJM, NY